รายการคำนวณเสา

รายการคำนวณเสา
Column + Worksheets: XY Interaction Diagram
Range1, 2, 3 .. P + Mx + My


  

  


Column: รายการคำนวณ เสาสั้น 
C1, C2, C3 : CL-DD01 แผ่นที่ 1/1 

Column: Worksheet: 
XY Interaction Diagram .. Range1 

Column: Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบ การคำนวณออกแบบ เสา ค.ส.ล. 
Range1: Compression-Controlled Column 
พิจารณา แรงอัดในแนวแกน P เป็นหลัก 
ค่าโมเมนต์ไม่เกินที่กำหนดสามารถละได้ 

Column: Worksheet: 
XY Interaction Diagram .. Range2 

Column: Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบ การคำนวณออกแบบ เสา ค.ส.ล. 
Range2: Compression-Controlled Column 
เสา สามารถรับแรงอัดในแนวแกน .. 
+ แรงดัด รอบแกน x-x + แรงดัด รอบแกน y-y .. 
P + Mx + My 

Column: Worksheet: 
XY Interaction Diagram .. Range3 

Column: Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบ การคำนวณออกแบบ เสา ค.ส.ล. 
Range3: Tension-Controlled Column 
พิจารณาโมเมนต์เป็นหลัก โดยมีแรงในแนวแกนประกอบ .. 
Mx + My + P 

=========================================== 

ตัวอย่าง เสา และ การป้อนค่า ลักษณะต่างๆ 

ตัวอย่าง: เสา รับแรงอัด+โมเมนต์ 
Worksheet: XY Interaction Diagram 
เสา ขนาด 40x50 cm , Short Column , 
ป้อนค่า ขนาด และ จำนวน ของเหล็กเสริม 

ตัวอย่าง: เสา รับแรงอัด+โมเมนต์ 
Worksheet: XY Interaction Diagram 
เสา ขนาด 40x50 cm , Short Column 
ป้อนค่า %pg , %pgx , %pgy .. % ของ เหล็กเสริมทั้งหมด , 
รอบแกน x-x , รอบแกน y-y ตามลำดับ 

ตัวอย่าง: เสา รับแรงอัด+โมเมนต์ 
Worksheet: XY Interaction Diagram 
เสา ขนาด 20x30 cm , Long Column --> Short Column 
ป้อนค่า ขนาด และ จำนวน ของเหล็กเสริม , 
ป้อนค่าแรงในแนวแกน P Visitors: 534,418