รายการคำนวณฐานราก 2

รายการคำนวณฐานรากบนเสาเข็ม
Pile Footing (FP) .. P + Mx + My


  

  


Pile Footing : รายการคำนวณฐานรากบนเสาเข็ม 
FTPI-FF01 แผ่นที่ 1/1 

Pile Footing : รายการคำนวณฐานรากบนเสาเข็ม 
FTPI-FF02 แผ่นที่ 1/1 

รูปแบบการจัดกลุ่มเสาเข็มแบบต่างๆ 1/4, 2/4 
สรุปข้อมูลสำคัญจากการคำนวณออกแบบทั้งหมด 
แสดงในหนังสือคู่มือฯ 

รูปแบบการจัดกลุ่มเสาเข็มแบบต่างๆ 3/4, 4/4 
สรุปข้อมูลสำคัญจากการคำนวณออกแบบทั้งหมด 
แสดงในหนังสือคู่มือฯ Visitors: 534,420