FriendshipMEMORY.com

FriendshipMEMORY.com
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
FriendshipMEMORY
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.4145
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง

โปรแกรมสำเร็จรูป:
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY
ฐานข้อมูล: ข้อความ+ภาพ ; Database: Text+Image
บันทึกข้อมูลบุคคล, เพื่อน, สมาชิก, ครูอาจารย์, ศิษย์,
ทำเนียบรุ่น, กิจกรรม, วันสำคัญ, ชีวประวัติ, ฯลฯ


FriendshipMemory.com
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ

FriendshipMemory.com
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ

FriendshipMemory.com
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ

FriendshipMemory.com
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ


  FriendshipMemory.com  
โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ


Visitors: 534,650