BM : Singly , Doubly

คานคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Beam
คานคอนกรีตเสริมเฉพาะเหล็กต้านทานแรงดึง ( As )
คานคอนกรีตเสริมทั้งเหล็กต้านทานแรงดึง ( As ) ..
และเหล็กต้านทานแรงอัด ( As' )


  


Singly Reinforced Concrete Beam
คานคอนกรีตเสริมเฉพาะเหล็กต้านทานแรงดึง ( As )

Doubly Reinforced Concrete Beam
คานคอนกรีตเสริมทั้งเหล็กต้านทานแรงดึง ( As ) ..
และเหล็กต้านทานแรงอัด ( As' )

Beam : คู่มือฯ Pg. 2-71 (ส่วนที่ 1)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมในคานขนาดต่างๆ

Beam : Worksheet(.xls)
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล.

Beam : Worksheet(.xls)
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. ..
Mb + Mt + V

Beam : Worksheet(.xls)
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. ..
Mb + Mt + VVisitors: 534,417