*เหตุสำเร็จความปรารถนา

เหตุสำเร็จความปรารถนา 
โดย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ (พระพุทธเจ้า) 

พุทธวจน (Buddhawajana) 
WORDs of THE BUDDHA 
พุทธ = พระพุทธเจ้า (ศาสดาของศาสนาพุทธ) 
วจน = คำพูด 
พระพุทธเจ้า = ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พุทธวจน = คำของพระศาสดา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ รวมถึง คำพูดของสาวก เฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงรับรอง ด้วย 
WORDs of THE BUDDHA 
คำของพระพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก 

=========================================== 
(บาลี) มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑. 
สิยา โข ปะนานันทะ ตุม๎หากัง 
อานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า 
เอวะมัสสะ อะตีตะสัตถุกัง ปาวะจะนัง นัตถิ โน สัตถาติ 
ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดา ล่วงลับไปแล้ว 
พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้ 
นะ โข ปะเนตัง อานันทะ เอวัง ทัฏฐัพพัง 
อานนท์ ข้อนี้ พวกเธออย่าคิดดังนั้น 
โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย จะ เทสิโต ปัญญัตโต 
อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี 
ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย 
โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา 
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย 
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา. 

=========================================== 
(บาลี) ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒. 
ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ 
เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย 
มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว 
เป็นคำกล่าวของสาวก 
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ 
เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. 

=========================================== 
(บาลี) ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒. 
ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต 
เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ 
ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา 
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี 
ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่า 
เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียน 
ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า 
“ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย” ดังนี้. 
ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ 
ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้ 
ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย 
เธอก็บรรเทาลงได้. 
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า 
ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา. 

=========================================== 
พุทธวจนสถาบัน วัดนาป่าพง พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 
เผยแผ่โดยใช้ พุทธวจน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง 
และที่ทรงรับรองไว้ เท่านั้น 
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว 
เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง 
เปิดธรรมที่ถูกปิด อนุสาสนีปาฏิหาริย์ .. 
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง 
ไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม .. 
ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม 
ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ 
คำของตถาคต (พระพุทธเจ้า) 
ชมถ่ายทอดสด ดูวิดีโอ ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด 
พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 
ได้ที่ WATNAPAHPONG.. http://www.watnapp.com 
หรือ.. https://media.watnapahpong.org 

=========================================== 


โครงการ หุ้มทองคำยอดฉัตร
พระมหาเจดีย์ พุทธคยา
[ สถานที่ตรัสรู้ ] พ.ศ. 2556
(* โครงการฯ ได้สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว สาธุ *)

พุทธสถานพุทธคยา
เป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า > 2600 ปี
/\ พระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็น พระมหาเจดีย์เอกของโลก /\
ตั้งอยู่ ณ สถานที่ซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา
เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2545

อานิสงส์ ผลแห่งการบูชาพระสถูป
ถวายฉัตร, ไทยธรรม, ทาน


  

Visitors: 530,818