หนังสือคู่มือฯ สารบาญ 2

หนังสือคู่มือ การออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures (Working Stress Design : WSD)
โดย.. ปัญจพร รักษ์แดง (วิศวกรโยธา ; สามัญวิศวกร)

ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว.3559

รายละเอียดในหนังสือคู่มือฯ.. (1 ชุด = 1 เล่ม) แบ่งออกเป็น 7 Sections
General, Beams, Slabs, Stairs, Columns, Spread-Footings, and Pile-Footings

เนื้อหารวมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้อความ จำนวน 26 หน้า ...แสดงข้อกำหนด, บันทึก, สารบาญ, บรรณานุกรม
2. รูป+คำอธิบาย จำนวน 29 หน้า ...แสดงแนวคิดในการคำนวณ และสัญลักษณ์ตัวแปร
3. ตาราง จำนวน 532 หน้า ...แสดงข้อมูลสำคัญมากกว่า 1,000 ตาราง, มากกว่า 45,000 กรณี และข้อมูลประกอบอื่นๆ
4. แผนภูมิ จำนวน 55 หน้า ...แสดงแผนภูมิมากกว่า 250 แผนภูมิ
รวม 642 หน้าขนาด A4 (ยังไม่รวมปก, คำนำ, ประวัติฯ)


.  
Visitors: 534,649