คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Beam


  


รูปตัดคาน ณ ตำแหน่งโมเมนต์ลบ (M-)

 

Cross Sections: ตัวอย่างรูปตัดคาน ณ ตำแหน่งต่างๆVisitors: 534,417