พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Slab

  


ตัวอย่าง: พื้นเสริมเหล็กทางเดียว

ตัวอย่าง: พื้นเสริมเหล็กสองทาง



Visitors: 534,649