เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
XY Interaction Diagram
การคำนวณออกแบบ เสา ทำได้ 3 ช่วง คือ:
o ช่วงที่ 1 = Range1:
.. Compression-Controlled Column
.. พิจารณาแรงในแนวแกน P เป็นหลัก
.. ค่าโมเมนต์ไม่เกินที่กำหนดสามารถละได้
o ช่วงที่ 2 = Range2:
.. Compression-Controlled Column
.. พิจารณาทั้งแรงในแนวแกน และโมเมนต์
.. P + Mx + My
o ช่วงที่ 3 = Range3:
.. Tension-Controlled Column
.. พิจารณาโมเมนต์เป็นหลัก โดยมีแรงในแนวแกนประกอบ
.. Mx + My + P


  


  Visitors: 534,649