ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.

ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากแบบแผ่ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก


  


SPREAD FOOTING: ฐานรากแผ่ ..
แรงในแนวแกน P , Pc + โมเมนต์รอบแกน Mx

General: แรงในแนวแกน P ;
โมเมนต์รอบแกน (x-x) Mx ; โมเมนต์รอบแกน (y-y) My

SPREAD FOOTING: ฐานรากแผ่ ..
Critical Sections หน้าตัดวิกฤติ
Critical Sections for Moment & Bond ..
หน้าตัดวิกฤติ สำหรับโมเมนต์และแรงยึดเหนี่ยว
Critical Sections for Beam Shear ..
หน้าตัดวิกฤติ สำหรับแรงเฉือนแบบคานกว้าง
Critical Section for Punching Shear ..
หน้าตัดวิกฤติ สำหรับแรงเฉือนแบบเจาะทะลุVisitors: 539,265