ฐานรากเสาเข็ม ค.ส.ล.

ฐานรากเสาเข็ม ค.ส.ล.
ฐานรากวางบนเสาเข็ม ฐานรากแบบวางบนเสาเข็ม
รูปแบบหน้าตัดเสาเข็ม , เส้นรอบรูปประสิทธิผล , ขนาด
เสาเข็ม, การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load


  


  

รูปแบบหน้าตัดเสาเข็ม , เส้นรอบรูปประสิทธิผล , ขนาด

แบบอย่างการจัดกลุ่มเสาเข็ม F1 - F13c

แบบอย่างการจัดกลุ่มเสาเข็ม F14a - F20

คู่มือฯ Pg. 7-11 : น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (Safe Load)
ที่ความยาวเสาเข็มขนาดต่างๆ ใต้ระดับน้ำทะเลปานกลางVisitors: 534,646