โปรแกรมวิเคราะห์คาน 2

PrelimANALYSIS.com
โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
พรีลิมอะนาไลซิส (PrelimANALYSIS)
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.3019
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง

โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
Continuous Beams Analysis (CBA)


PrelimANALYSIS.com : โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง


PrelimANALYSIS.com :
Continuous Beams Analysis วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
เพื่อหาค่า แรงเฉือน (Shear),
โมเมนต์ดัด (Bending Moment),
ค่าโมเมนต์บวกมากที่สุด (Max. positive Moment),
ค่าโมเมนต์ลบมากที่สุด (Max. Negative Moment),
จุดดัดกลับโมเมนต์ (Point of Inflection, P.I.),
แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Reactions at Supports)

PrelimANALYSIS.com :
Continuous Beams Analysis วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
น้ำหนักกระทำต่อคาน ..
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบจุด
(Concentrate Loads, Point Loads, PL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอเท่ากัน
(Uniformly Distributed Loads, UDL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอ
จากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
(Uniformly Varying Loads, UVL),
โมเมนต์
(Concentrate Moments, Couple Moments, Mcp)
โมเมนต์แบบมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW),
โมเมนต์แบบมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW)

PrelimANALYSIS.com : โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง

PrelimANALYSIS.com : โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่องVisitors: 534,418