โปรแกรมสำเร็จรูป

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี, สูตรปุ๋ยผสมอินทรีย์
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์

เข้าร่วมประกวด ..
Thailand ICT Awards 2009


PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว


โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว1.3020
.
คำนวณสูตรปุ๋ย , คำนวณสูตรปุ๋ยผสม , คำนวณสูตรปุ๋ยเคมี
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี , คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมอินทรีย์
.
คำนวณปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่กำหนดเลือกใช้ ..
เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตร และจำนวนที่ต้องการ
.
กำหนดสูตรปุ๋ยผสม ที่ต้องการได้อย่างอิสระ
กำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
.
สามารถเลือกใช้ ปุ๋ยสำเร็จรูป สูตรต่างๆ มาเป็นแม่ปุ๋ย ..
เพื่อคำนวณหาปริมาณที่ต้องนำมาใช้ผสม ..
ให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตร และจำนวนที่ต้องการได้
.
รวมทั้งสามารถคำนวณสูตรปุ๋ยผสม เคมี+อินทรีย์ ..
ลดต้นทุนลงได้อีกจากการใช้อินทรีย์วัตถุเป็นแม่ปุ๋ย ..
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยผสม ช่วยปรับปรุงดิน
.
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ
.
ผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง ได้มาตรฐานเต็มสูตร ตัดปัญหาปุ๋ยปลอม
ประหยัด สูญเสียน้อยกว่า ปรับสูตรได้ตรงกับความต้องการ
.. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ..
ลดต้นทุนการเกษตร .. ได้ปุ๋ยเต็มสูตร
.
===========================================
แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง
.
ยูเรีย 46-0-0, แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0,
แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0
.
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0,
11-48-0 , 12-61-0
.
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0,
16-48-0, 21-53-0 , ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0
.
โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60,
โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50, โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46
.
อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง:
มูลค้างคาว, มูลไก่, มูลสุกร, มูลเป็ด, มูลโค, มูลกระบือ, ...
.
===========================================
สูตรปุ๋ย สูตรปุ๋ยผสม สูตรผสมปุ๋ย ปุ๋ยผสม ผสมปุ๋ย
ปุ๋ยเคมีผสม ปุ๋ยผสมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ผสม ปุ๋ยผสมอินทรีย์
ปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์ ปุ๋ยผสมอินทรีย์+เคมี
ปุ๋ยผสมเคมีอินทรีย์ ปุ๋ยผสมอินทรีย์เคมี
ปุ๋ยเคมีผสมอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี
ปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์+เคมี
.
ผสมปุ๋ย ผสมปุ๋ยเคมี ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ผสมปุ๋ยใช้เอง ผสมปุ๋ยจำหน่ายฯ
.
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
เพื่อทำปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ จากแม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน,
จากแม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป, จากแม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ
===== คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร =====
10-10-20 , 10-10-30 , 10-10-36 , 10-16-9 ,
10-30-10 , 10-5-10 , 10-5-15 , 10-5-5 , 10-5-9 ,
11-10-7 , 11-22-16 , 11-6-4 , 12-10-18 , 12-10-8 ,
12-12-17 , 12-24-12 , 12-3-6 , 12-5-14 , 12-6-18 ,
12-6-36 , 12-8-18 , 12-8-36 , 13-13-21 , 13-9-4 ,
14-14-14 , 14-14-18 , 14-14-21 , 14-14-25 ,
14-19-20 , 14-4-9 , 14-7-35 , 14-9-20 , 14-9-21 ,
15-0-18 , 15-10-25 , 15-15-15 , 15-15-5 , 15-15-6 ,
15-5-14 , 15-5-5 , 15-7-18 , 15-8-7 , 16-11-14 ,
16-12-6 , 16-12-8 , 16-14-0 , 16-16-16 , 16-16-8 ,
16-20-0 , 16-22-6 , 16-4-0 , 16-4-5 , 16-4-8 ,
16-8-12 , 16-8-14 , 16-8-8 , 16-9-18 , 18-10-12 ,
18-10-3 , 18-10-6 , 18-10-9 , 18-11-5 , 18-12-6 ,
18-12-9 , 18-22-0 , 18-22-3 , 18-22-6 , 18-4-5 ,
18-6-4 , 18-8-3 , 19-19-19 , 20-10-12 , 20-10-30 ,
20-10-5 , 20-11-11 , 20-20-0 , 20-20-10 , 20-5-6 ,
20-8-20 , 21-11-12 , 21-11-21 , 21-7-14 , 21-7-18 ,
25-7-7 , 26-14-0 , 28-8-4 , 3-10-3 , 3-10-30 ,
3-12-6 , 3-6-12 , 30-5-18 , 4-12-20 , 4-12-24 ,
4-16-24 , 5-10-15 , 5-10-5 , 5-5-10 , 6-12-12 ,
6-12-24 , 6-18-12 , 6-18-24 , 7-7-7 , 8-12-4 ,
8-12-8 , 8-13-7 , 8-14-2 , 8-14-3 , 8-16-24 ,
8-24-24 , 9-24-24 , 9-3-9 , ...
และสูตรอื่นๆ ตามต้องการ
===== คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร =====

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
PrelimFERTILIZER
.. ลดต้นทุนการเกษตร .. ได้ปุ๋ยเต็มสูตร ..
.. ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น .. เพิ่มคุณภาพด้วยสารอินทรีย์ ..
.. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม .. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ..
.. สร้างงานในชุมชน .. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ..
.
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นเก็บข้อมูล
ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป (For Windows)
.
สำหรับคำนวณหาปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ
.. เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตร และจำนวนที่ต้องการ
สามารถคำนวณส่วนผสมของปุ๋ยผสมทั้งแบบปุ๋ยผสมเคมี,
.. ปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์, ปุ๋ยผสมอินทรีย์
สามารถกำหนดสูตรของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้ทุกสูตร
สามารถกำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
สามารถกำหนดสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ได้ทุกแม่ปุ๋ย
สามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน, ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ
.. และอินทรีย์วัตถุสูตรต่างๆ มาเป็นแม่ปุ๋ยได้
สามารถเลือกใช้แม่ปุ๋ย 3 - 12 ตัว และกำหนดสูตรแม่ปุ๋ยได้
.. สำหรับผสมเป็นปุ๋ยผสมแต่ละสูตร ตามที่ต้องการ
สูตรของแม่ปุ๋ย, ปุ๋ยผสม อยู่ในรูปแบบ [ N - P2O5 - K2O ]
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ
.
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ ..
คำนวณสูตรปุ๋ยผสม สำเร็จใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ป้อนสูตรของปุ๋ยผสมที่ต้องการ (เช่น 15-15-15 )
2. ป้อนจำนวนน้ำหนักรวมที่ต้องการ (เช่น 4937.581 )
3. ป้อนสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ ..
.. (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 )
4. กดปุ่มให้คำนวณ .. คลิก ..
.. (ได้ผลลัพธ์ปริมาณของแม่ปุ๋ยแต่ละตัว นำไปทำปุ๋ยผสม)
.

*ผลิตปุ๋ยผสม ได้มาตรฐาน ประหยัด ลดต้นทุน สูญเสียน้อย
*คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร / เปลี่ยนแม่ปุ๋ย / ปรับสูตรได้
*ได้สูตรตรงกับความต้องการ / ได้ปุ๋ยเต็มสูตร / ลดต้นทุน
*เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 10% - 25%
*เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับลดปุ๋ยเคมี ในจำนวนที่จำเป็นต่อพืช
*ให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยขึ้น / ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
.
เหมาะสำหรับ:
เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรฯ, กองทุนหมู่บ้านฯ, กลุ่มชุมชนฯ,
สหกรณ์การเกษตรฯ, หมู่บ้าน, แกนนำชุมชน, หมอดินอาสา,
เจ้าหน้าที่เกษตรฯ, ส่งเสริมการเกษตรฯ, หน่วยงานรัฐฯ,
เทศบาลฯ, เทศบาลตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลฯ,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ, โครงการเกษตรฯ, อยู่ดีมีสุข,
ชุมชนพอเพียง, ต้นกล้าอาชีพฯ, SME, SML, StartUp,
โรงงานผลิตปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ยชุมชนฯ, ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ,
ร้านค้าปุ๋ย, ผู้ทำอาชีพเสริมทางการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร,
นักเรียน-นิสิต-นักศึกษาสาขาเกษตร, ... ผู้สนใจการเกษตร
.
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
PrelimFERTILIZER
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
โทร. 077-211-252, 085-578-8275, 092-145-1459

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว
(For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว
(For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)


  PrelimFERTILIZER.com  
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม


Visitors: 534,645