คำนวณสูตรปุ๋ยผสม

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี, สูตรปุ๋ยผสมอินทรีย์
คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์

เข้าร่วมประกวด ..
Thailand ICT Awards 2009

คำนวณปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่กำหนดเลือกใช้ ..
เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตร และจำนวนที่ต้องการ

กำหนดสูตรปุ๋ยผสม ที่ต้องการได้อย่างอิสระ
กำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้

สามารถเลือกใช้ ปุ๋ยสำเร็จรูป สูตรต่างๆ มาเป็นแม่ปุ๋ย ..
เพื่อคำนวณหาปริมาณที่ต้องนำมาใช้ผสม ..
ให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตร และจำนวนที่ต้องการได้

รวมทั้งสามารถคำนวณสูตรปุ๋ยผสม เคมี+อินทรีย์ ..
ลดต้นทุนลงได้อีกจากการใช้อินทรีย์วัตถุเป็นแม่ปุ๋ย ..
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยผสม ช่วยปรับปรุงดิน

พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ

ผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง ได้ปุ๋ยเต็มสูตร ตัดปัญหาปุ๋ยปลอม
ประหยัด สูญเสียน้อยกว่า ปรับสูตรได้ตามความต้องการ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ..
ลดต้นทุนการเกษตร .. ได้ปุ๋ยเต็มสูตร


PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
คำนวณสูตรปุ๋ยผสม สำเร็จใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ป้อนสูตรของปุ๋ยผสมที่ต้องการ (เช่น 15-15-15 )
2. ป้อนจำนวนน้ำหนักรวมที่ต้องการ (เช่น 4937.581 )
3. ป้อนสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ ..
.. (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 )
4. กดปุ่มให้คำนวณ .. คลิก ..
.. (ได้ผลลัพธ์ปริมาณของแม่ปุ๋ยแต่ละตัว นำไปทำปุ๋ยผสม)
.
*ผลิตปุ๋ยผสม ได้มาตรฐาน ประหยัด ลดต้นทุน สูญเสียน้อย
*คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร / เปลี่ยนแม่ปุ๋ย / ปรับสูตรได้
*ได้สูตรตรงกับความต้องการ / ได้ปุ๋ยเต็มสูตร / ลดต้นทุน
*เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 10% - 25%
*เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับลดปุ๋ยเคมี ในจำนวนที่จำเป็นต่อพืช
*ให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยขึ้น / ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว

PrelimFERTILIZER.com
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม : แม่ปุ๋ย NPK 3 - 12 ตัว
(For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)


  PrelimFERTILIZER.com  
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม


Visitors: 530,818