Happy+10

 

 

.


พระสูตร ลำดับที่ ๑ - ๔
จาก ๑๐ พระสูตร
ของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษา
แต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น
===========================================
คำนำ
ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
คำสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้น
มีสำนักต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละหมู่คณะก็มีความเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกัน
ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใคร ?
ลองพิจารณาหาคำตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึ่งพระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้.
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว
คือ “พุทธวจน” ธรรมวินัย จากองค์พระสังฆบิดา
อันวิญญูชนพึงปฏิบัติและรู้ตามได้เฉพาะตน ดังนี้.
.

๑.
พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูด
ทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด
===========================================
(บาลี) มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.
.
.. อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแต่เริ่มแสดง
กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ
ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้
ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอก
ดังเช่นที่คนทั้งหลาย เคยได้ยินว่า
เรากระทำอยู่เป็นประจำ ดังนี้.
.
.
.
๒.
แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก
คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา
===========================================
(บาลี) มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.
.
.. ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลาย
เป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่
บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก),
เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดกาล (อกาลิโก),
เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก),
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก),
อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ).
.
.
.
๓.
คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น
สอดรับไม่ขัดแย้งกัน
===========================================
(บาลี) อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.
.
.. ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี
ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน
ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ,
ตลอดเวลาระหว่างนั้น
ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำสอน แสดงออก ซึ่งถ้อยคำใด
ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด
ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้น
ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย.
.
.
.
๔.
ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอน
เปรียบด้วยกลองศึก
===========================================
(บาลี) นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
.
.. ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว :
กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ เรียกว่า อานกะ มีอยู่.
เมื่อกลองอานกะนี้ มีแผลแตก หรือลิ,
พวกกษัตริย์ทสารหะได้หาเนื้อไม้อื่น ทำเป็นลิ่ม
เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป)."
.. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราว
เช่นนั้นนานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง
ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป
เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น;
.. ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น :
ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย,
สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต
เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง
เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา,
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่;
เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด
ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน
มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว
เป็นคำกล่าวของสาวก,
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่;
เธอจักฟังด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิต เพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไป.
.. ภิกษุทั้งหลาย ! ความอันตรธาน
ของสุตตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคต
เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ
ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ แล.
.
.
.


พุทธวจนสถาบัน
วัดนาป่าพง
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
เผยแผ่โดยใช้ พุทธวจน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง
และที่ทรงรับรองไว้ เท่านั้น
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว
เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง
เปิดธรรมที่ถูกปิด อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ..
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง
ไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม ..
ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่
คำของตถาคต (พระพุทธเจ้า)
ชมถ่ายทอดสด ดูวิดีโอ ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด
พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ได้ที่ WATNAPAHPONG.. http://www.watnapp.com
หรือ.. https://media.watnapahpong.org
.


Visitors: 530,824